Nasze archiwum filmowe

Na tej zakładce naszego por­talu będą prezen­towane archi­walne filmy doty­czące tem­atyki naszego zakładu.
Były pra­cownik sekcji maszyn sterownych numerycznie, a następ­nie dzi­ału głównego mechanika Arka­diusz Mil­brant przekazał ciekawy film reklam­owy z okresu pro­dukcji drukarek, obrazu­jący tech­nolo­gie pro­dukcji tego okresu, wyroby oraz naszych pra­cown­ików na różnych stanowiskach pracy. Może niejedna z osób rozpozna siebie na tym filmie. Zapewne tego rodzaju filmy, w tym zapisy z pro­gramów telewiz­yjnych o naszym zakładzie, zna­j­dują się jeszcze w posi­ada­niu naszych pra­cown­ików. Jest to bez­cenna pamiątka naszej wspól­nie przeżytej his­torii, którą należałoby przy­pom­nieć na naszym por­talu. Osoby, które posi­adają tego rodzaju doku­men­tację fil­mową są pros­zone o skon­tak­towanie się z Jerzym Bez­pałko – admin­is­tra­torem portalu.
Film o pro­dukcji drukarek do obe­jrzenia tutaj.

Na stronie inter­ne­towej pod adresem https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​Z​n​8​w​t​T​XrnLk można nato­mi­ast obe­jrzeć Pol­ską Kro­nikę Fil­mową z 1959 roku z krótkim filmem o pro­dukcji w owym okre­sie zegarków naręcznych w naszych Zakładach. Początek filmu o Merze — od 1,16 min­uty mate­ri­ału.


Na stronie inter­ne­towej “Mazowsze TV” — http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​s​b​D​y​Y​T​kCMyA jest umieszc­zony film z prezen­tacji w Cen­trum Kul­tury w Bło­niu 1 grud­nia 2014 r. przez warsza­wską firmę “Błonie sp. z o.o.” egzem­plarza nr 001 z par­tii 500 szt. zegarków marki “Błonie” wzorowanych wyglą­dem zewnętrznym na mod­elu “Zodiak” pro­dukowanym w lat­ach 60. w naszych Zakładach. Jest to zegarek mechan­iczny, na 21 kamieni­ach łożyskowych, z mechan­icznym naciągiem sprężyny, wodoszczelny (do 5 at), kop­erta ze stali szla­chet­nej, szkiełko szafirowe odporne na zarysowa­nia, dekiel przezroczysty z widocznym mechanizmem.