Historia zakładu

26.01.1953:  Powołanie Zakładów Mechan­iczno – Pre­cyzyjnych w Błoniu.

 1.10.1953 – rozpoczę­cie dzi­ałal­ności pro­duk­cyjnej na rzecz prze­mysłu zbro­je­niowego. Prze­ję­cie od 1.04.54 pro­dukcji „N” z zakładów „Kasprzaka” w Warszawie.

1957 – 58: Pro­dukcja anemometrów, szy­bkoś­ciomierzy do moto­cykli i motorow­erów, linki napę­dowe do szybkościomierzy.

1958: Powołanie filii Zasad­niczej Szkoły Zawodowej w Sochaczewie z siedz­ibą w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Błoniu.

1957: Zakup licencji na zegarek naręczny męski w I Moskiewskiej Fab­ryce Zegarków im. Kirowa (zegarek „Kirowskije”).

1961: Uru­chomie­nie pro­dukcji tar­czy tele­fon­icznej. Uru­chomie­nie par­tii infor­ma­cyjnej 1000 szt. zegarków z części włas­nej pro­dukcji. Do mon­tażu zegarka wybu­dowano halę montażową.

1962: Decyzja na szczeblu rzą­dowym o zaprzes­ta­niu pro­dukcji zegarka z części włas­nych, zachowanie mon­tażu na częś­ci­ach impor­towanych z I MFZ, własna pro­dukcja tylko kop­ert, tarcz zegarkowych, wskazówek, główki naciągowej.

1964: Uru­chomie­nie pro­dukcji przys­tawki bal­an­sowej, mech­a­nizmów manometrów, wznowie­nie pro­dukcji wkładów włókienniczych.

1964 – 65: Zor­ga­ni­zowanie przy­chodni lekarskiej.

1965: Pod­porząd­kowanie zakładu Zjed­nocze­niu Prze­mysłu Automatyki i Aparatury Pomi­arowej „MERA”.

1966 – 67: Zaprzes­tanie pro­dukcji zegarka, pod­ję­cie pro­dukcji urządzeń peryfer­yjnych do EMC.

1966: Powołanie Zakładu Doświadczalnego.

1968: Zakup w fir­mie ICL (Anglia) licencji na mech­a­nizm „666/​V3” szy­bkiej drukarki wier­szowej, uru­chomie­nie zestawu wskaźników do samo­chodu Fiat 125P.

1969: Uru­chomie­nie pro­dukcji czyt­nika stykowego taśmy per­forowanej RG-​3 dla „TELE­TRA” – Poz­nań oraz dzi­urkarki taśmy per­forowanej D-​102 i czyt­nika fotoelek­trycznego CT-​1001 (kon­strukcje Politech­niki Warszawskiej).

1970: Uru­chomie­nie pro­dukcji czyt­nika taśmy CT-​300, ter­mostatów woskowych do samo­chodów Fiat 125P dla FSO i dla zakładów „ANDO­RIA” w Andrychowie. W wer­sji zmody­fikowanej ter­mostaty woskowe były eksportowane do zakładów samo­chodowych w Togli­atti (ZSRR) do samo­chodów Żiguli (licencja na Fiat 124). W 1971 r. pro­dukcja ter­mostatów była przekazana do odd­zi­ału w Zambrowie.

Uru­chomie­nie pro­dukcji szy­bkiej drukarki wier­szowej DW-​21 do EMC „Mińsk” dla Zakładów Maszyn Matem­aty­cznych w Mińsku (Białoruś).

Powołanie Tech­nikum dla Pracu­ją­cych przy ZMP „Mera – Błonie”.

1972: Orga­ni­za­cja ser­wisu tech­nicznego drukarek w b. ZSRR i w b. kra­jach RWPG.

1973: Zakup licencji na drukarki mozaikowe LX-​180 (oznacze­nie zakład­owe DZM-​180/​EC-​7186) w fir­mie Logabax (Francja).

1974: Powołano Ośrodek Badaw­czo – Roz­wo­jowy Urządzeń Infor­matyki „Mera – Błonie”.

Uru­chomie­nie pro­dukcji szy­bkiej drukarki wier­szowej DW-​3/​EC-​7033 do maszyn cyfrowych serii RIAD – kon­strukcja drukarki w opar­ciu o mech­a­nizm 666/​V3, elek­tron­ika opra­cow­ana w OBRUI „Mera-​Błonie” we współpracy z Insty­tutem Maszyn Matematycznych .

Wdroże­nie do pro­dukcji drukarki wier­szowej DW-​150/​600 – opra­cow­anie OBRUI „Mera-​Błonie”.

1976: Uru­chomie­nie pro­dukcji ter­mi­nali kon­wer­sacyjnych DZM-​180 KSRDZM-​180 – 57 na bazie drukarki DZM-​180.

1977: Uru­chomie­nie minikom­put­erów MERA100, mon­i­tora DZM-​180/​05DZM-​180/​25 do EMC „Odra”.

1978: Uru­chomie­nie zmod­ern­i­zowanej drukarki wier­szowej DW-​3M.

1982: Wdroże­nie do pro­dukcji szy­bkiej drukarki wier­szowej DW-​401/​EC-​7033M – opra­cow­anie OBRUI „Mera-​Błonie” (b. głęboka mod­ern­iza­cja mech­a­nizmu druku­jącego – nowy typ zespołu młotków druku­ją­cych, wye­lim­i­nowanie zsp. sprzęgła elek­tro­mag­ne­ty­cznego, nowa elek­tron­ika). Ta drukarka w lat­ach następ­nych zastąpiła drukarkę DW-​3M.

Uru­chomie­nie szere­gowej drukarki mozaikowej D-​180 – opra­cow­anie własne w opar­ciu o licen­cyjną drukarkę DZM-​180, która w następ­nych lat­ach była wyco­fana z produkcji.

Ilość i wartość pro­dukcji ważniejszych wyrobów w cenach porówny­wal­nych 1971 roku:

 • szy­bkoś­ciomierze do pojazdów jed­noślad­owych (19571970 – pro­dukcja przekazana do Łodzkiej Fab­ryki Zegarów): 2.351.832 szt.

 • liczy­dła do liczników pomi­aru energii (19671970 – pro­dukcja przekazana do zakładów „Pafal” w Świd­nicy): 2.398.960 szt.

 • napędy do moto­cykli i motorow­erów (19571971 r. – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Bło­niu): 2.170.000 szt.

 • przekład­nie do szy­bkoś­ciomierza pojazdów jed­noślad­owych (1964 – 1971 – pro­dukcja przekazana do zakładów „Lumel” w Zielonej Górze): 130.00 szt.

 • mech­a­nizm prze­suwu taśmy do rejes­tra­torów „Siemens” (19661971 – pro­dukcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lumel” w Zielonej Górze): 14.000 szt.

 • kraniki paliwa (19631971 – pro­dukcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Bło­niu): 557.000 szt.

 • zegarek naręczny (19601969): 1.263.663 szt. /​782,6 mln zł

 • przys­tawka bal­an­sowa (19641970): 502.557 szt./ 104.4 mln zł

 • zsp. mech­a­nizmu manometru (19641970 – pro­dukcja przekazana do Kujawskiej Fab­ryki Manometrów we Włocławku): 3.565.158 szt. /​79,3 mln zł

 • zestaw wskaźników do samo­chodu Fiat 125P (19681972 – pro­dukcja przekazana do zakł. „Pafal” w Świd­nicy): 239.000 szt.

 • licznik do mag­neto­fonu „Grundig” (19701972 – prod. przekazana do Spóldz. Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wielkopol­skim): 185.496 szt.

 • czyt­niki taśmy per­forowanej FC-​11, RG-​3, CT-​1001, CT-​300 i pochodne (19681980): 1.110,4 mln zł

 • dzi­urkarka taśmy per­forowanej D-​102 (19691972 – pro­dukcja przekazana do filii w Zabrzu – Zakł. Urządzeń Kom­put. „Mera-​Elzab”): 250 szt. + 72 kpl. mech.

 • czyt­nik taśmy per­forowanej CT-​2000 (19711974 – pro­dukcja przekazana do Krakowskiej Fab­ryki Aparatury Pomi­arowej): wyko­nano tylko prototypy

 • tele­fon­iczne tar­cze numerowe (19611970): 5.207.597 szt./ 394,5 mln zł

 • drukarki wier­szowe: (19721980): 7.456 szt. /​14.492,1 mln zł

 • drukarki mozaikowe (19731980): 14.504 szt. /​3.265,3 mln zł

 • ter­mi­nale (19761980): 2.803 szt. /​833,5 mln zł

 • min­isys­temy (19781980): 1.446 szt. /​87,3 mln zł

W 1980 r. w ZMP „Mera-​Błonie” było zatrud­nionych 2.382 pra­cown­ików, w filii Zam­brów – 352 prac., w filii Siedlce – 632 pracowników.

1992: krach finan­sowy na rynku b. ZSRR i b. KDL. „VneshEkonomBank” – ZSRR przes­taje bez uprzedzenia płacić za dostawy wyrobów dla wszys­t­kich dostaw­ców. Jest to rok upadłości w rozliczeni­ach z b. kra­jami RWPG w tzw. rublach trans­fer­owych i prze­jś­cie na rozliczenia woln­odewiz­owe. 85 % wartości pro­dukcji ZMP „Mera-​Błonie”, podob­nie jak i więk­szości innych zakładów państ­wowych stał się „zerem”. Nastąpiły grupowe zwol­nienia pra­cown­ików. Rozpoczęło się poszuki­wanie nowych kon­tak­tów koop­er­a­cyjnych i odbior­ców wyrobów.

1991: Automaty tele­fon­iczne TPS-​91 dla firmy „Tele­fon­ica” na zamówienia TP S.A. (ogółem wypro­dukowano ok. 150.000 szt.).

1993: Zestawy wskaźników do samo­chodów Polonez (opra­cow­anie własne) – do 2003 r. wypro­dukowano i dostar­c­zono do samo­chodów Polonez, Żuk, Lublin ok. 600.000 szt.

do 2001 r. rozwi­jano i pro­dukowano głow­ice druku­jące do mech­a­nizmów drukarek igłowych

1995: Opra­cow­ano i wdrożono do pro­dukcji kon­strukcję cen­tral­nej blokady drzwi samo­chodowych (pro­dukcja nadal kon­tyn­uowana w ramach firmy MANN.

1996: Wspól­nie z firmą Pos­net opra­cow­ano doku­men­tację i wdrożono do pro­dukcji drukarki fiskalne – pro­dukcja do 1998 r.

1996: Umowa koop­er­a­cyjna z f-​mą Das­sault (Francja) – w ramach tej umowy pro­dukowano bileterki dla portów lot­niczych. W ramach wspól­nego startu do prze­targu w Warsza­wie otrzy­mal­iśmy doku­men­tację na kasownik biletów ze ścieżką mag­ne­ty­czną. Pod­jęto eksport do Hisz­panii (wypro­dukowano ok. 1000 szt.). W ramach umowy licen­cyjnej prowad­zono prace nad banko­matem i ter­mi­nalami. Nie było pro­dukcji, gdyż nie pozyskano zamówień.

1997: Automat tele­fon­iczny TPE-​97 na zamówie­nie firmy „Tele­fon­ica”, ogółem wypro­dukowano ok. 50.000 szt.

1997: Parkometr „X-​3” z płat­noś­cią bilonem pod założe­nia do prze­targu na ten pro­dukt dla m. st. Warszawy – dostar­c­zono par­tię ponad 1300 szt. parkometrów.

1999: W I kw. tego roku uzyskano cer­ty­fikat ISO 9001 na całość pro­dukcji i usług.

1999: Automat tele­fon­iczny CTPI dla sieci anal­o­gowych i cyfrowych na zamówie­nie firmy „Tele­fon­ica”, wypro­dukowano 14.000 szt.

2001: Parkom­e­try X3/​4E dla strefy parkowa­nia w Dniepropi­etrowsku (Ukraina) – zamówie­nie polsko-​ukraińskiej spółki 4 Ever Inventive.

Więk­szość wysoce skom­p­likowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów ZMP „Mera – Błonie” była przez­nac­zona pod konkretne zapotrze­bowa­nia firm i w więk­szości sprzedaż podle­gała pro­ce­durom prze­tar­gowym (parkom­e­try, urządzenia dla metra). Odbiorcy zestawów wskaźników do samo­chodów (FSO, zakłady w Lublinie i w Nysie) zre­dukowały pro­dukcję samo­chodów z uwagi na dużą konkurencję na rynku, co spowodowało duży spadek wartości pro­dukcji w Mera-​Błonie. Zakład pod­jął pro­gram napraw­czy w celu restruk­tu­ryza­cji przed­siębiorstwa. Na początku 2003 r. Woje­w­oda Warsza­wski narzu­cił ZMP „Mera-​Błonie” zarząd komis­aryczny, który trwał do I półrocza 2003 roku.

6 czer­wca 2003 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa.