Ryszard Kacprzak

11 czer­wca 2008 roku zmarł Ryszard Kacprzak. Pogrzeb odbył się na błońskim cmen­tarzu 14 czer­wca, z udzi­ałem rodziny, wielu przy­jaciół, znajomych.

Urodził się 3 lipca 1930 r. Ukończył liceum hand­lowe w Warsza­wie na Nowogrodzkiej. Był wielo­let­nim pra­cown­ikiem Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, w okre­sie koń­cowym – zatrud­niony w Dziale Hand­lowym. Był czas, że real­i­zował swe sportowe hobby jako między­nar­o­dowy sędzia piłkarski.

Przez wiele lat należał do Towarzystwa Przy­jaciół Ziemi Błońskiej. W lat­ach 1995 – 2003 – a więc przez dwie kadencje – był członkiem zarządu Towarzystwa. Należał do grona osób, które przy­go­towały do druku album „Błonie na dawnej fotografii” wydany przez Towarzystwo. Służył wtedy infor­ma­c­jami o dawnym Bło­niu, poma­gał w usta­la­niu nazwisk osób przed­staw­ionych na fotografi­ach, nie ukry­wa­jąc zad­owole­nia, że na kilku z nich zna­j­dują się członkowie rodziny Kacprza­ków (Dion­izy, Wik­tor, Ryszard i in.). Jego wiedza o dawnym Bło­niu i jego mieszkań­cach poz­woliła uniknąć błędów, pomyłek.

Znal­iśmy się z cza­sów „Mery”, później ta zna­jo­mość odnow­iła się w cza­sie wielu spotkań w pokoiku Towarzystwa, na pięterku w Poni­atówce, nie tylko pod­czas prac nad wspom­ni­anym albumem, kiedy to nieraz przy­dawał się Jego wrod­zony spokój i rozwaga, state­czność i solid­ność, dzięki którym zyski­wał życzli­wość i szacunek.

Z Jego śmier­cią zamknęła się kole­jna karta his­torii miasta, błońs­kich Zakładów. His­torii, którą prze­cież swym dzi­ałaniem tworzą ludzie.

Roman Nowoszewski

(„BIS2008, nr67 )

Odpowiedzi

Skomentuj