Internauci o produkcji naszych Zakładów

Przeglą­da­jąc strony inter­ne­towe w tem­atyce pro­dukcji naszego zakładu natrafiłem na wymi­anę infor­ma­cji pomiędzy inter­nau­tami na stronie Pol­skiego Towarzystwa Raki­etowego doty­czącą pro­dukcji zapal­ników o kon­strukcji zegarowej do pocisków prze­ci­wlot­niczych oraz pol­s­kich zegarków naręcznych i w tym kon­tekś­cie poruszaną przez dysku­tu­ją­cych sytu­ację o przy­czy­nach zaprzes­ta­nia tej pro­dukcji w naszej błońskiej fab­ryce. Więk­szość inter­natów nie była w wystar­cza­ją­cym stop­niu zori­en­towana o fak­ty­cznych wydarzeni­ach w tej tem­atyce i poruszała zasłyszane zapewne z różnych źródeł his­to­rie. Ten ciekawy dla nas wątek spuen­tował i „wypros­tował” jeden z inter­nautów przy­wołu­jąc infor­ma­cję z mojej książki „His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych Mera-​Błonie (19532003)”. Dysku­tu­jący inter­nauci poruszali również tem­atykę naszej pro­dukcji drukarek do maszyn matem­aty­cznych. Zain­tere­sowanych tem­atem dyskusji odsyłam do strony inter­ne­towej http://​groups​.google​.com/​g​r​o​u​p​/​p​l​.​m​i​s​c​.​m​i​l​i​t​a​r​i​a​/​b​r​o​w​s​e​_​t​h​r​e​a​d​/​t​h​r​e​a​d​/​d​c​f​9​c​94​e​c​c​a​9945​c​/​8​f​d​3​a​a​f​c​82320934​?​s​h​o​w​_​d​o​c​i​d​=​8​f​d​3​a​a​f​c​82320934​&​a​m​p​;​fwc=1#.
Przy tej okazji przy­jem­nie jest zauważyć, że książkowa his­to­ria naszych Zakładów znalazła swoje miejsce w elek­tron­icznych zbio­rach Bib­lioteki Nar­o­dowej, Politech­niki Poz­nańskiej, Politech­niki Lubel­skiej, Pol­skiego Towarzystwa Infor­maty­cznego i kilku innych. Może w ten sposób nasza wspól­nie przeżyta his­to­ria częś­ciowo uchroni się od zapomnienia.
Jerzy Bez­pałko