O błońskiej fabryce w gazetce Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu

W numerze 9 (41) — maj 2014 gazetki uczniów Szkoły Pod­sta­wowej Nr 2 w Bło­niu ukazał się ciekawy cykl artykułów o his­torii naszych Zakładów na pod­stawie wywiadów z byłymi pra­cown­ikami, w tym również na pod­stawie mojej prezen­tacji his­torii zakładu dla uczniów tej szkoły.

W gazetce szkoły, która jest prezen­towana w wer­sji elek­tron­icznej na por­talu szkoły http://​www​.sp2​.blonie​.pl/ są cztery artykuły poświę­cone his­torii błońskiej fabryki:

  • · W Fab­ryce Zapałek w Błoniu
  • · Mera — Błonie 1953 — 2003
  • · Czy “Mera” to tylko fabryka?
  • · Jede­naś­cie lat po końcu …

Ten ostatni artykuł zaw­iera fotografie wyko­nane przez uczniów szkoły w cza­sie zwiedza­nia tery­to­rium naszych Zakładów, ukazu­jące godny ubole­wa­nia stan niezagospo­darowanych do chwili obec­nej szeregu hal pro­duk­cyjnych i zanied­banego otoczenia wokół niek­tórych budynków. To bardzo przykry obraz dla więk­szości z nas, którzy z błońską Merą byli związani swoim życiem zawodowym. Link do majowego wyda­nia wspom­ni­anej gazetki w postaci elek­tron­icznej jest następu­jący: http://​www​.sp2​.blonie​.pl/​g​a​z​e​t​k​i​/​2014​_​g​a​z​e​t​k​a​_​40.pdf.

Należy zaz­naczyć, że wszys­tkie numery szkol­nej gazetki są redagowane bardzo pro­fesjon­al­nie, z ciekawą oprawą graficzną i zaw­ier­ają bogate w treść różné tem­aty­cznie artykuły. Gazetka Szkoły Pod­sta­wowej Nr 2 w Bło­niu była nagrod­zona w Ogólnopol­skim Konkur­sie Mediów Szkolnych.

Jerzy Bez­pałko