Reaktywacja zegarków z nazwą "Błonie"


1 grud­nia 2014 r. w Cen­trum Kul­tury w Bło­niu warsza­wska firma “Błonie sp. z o.o.” zaprezen­towała egzem­plarz o nr 001500 z pier­wszej par­tii 500 szt. zegarków naręcznych z uży­ciem nazwy “Błonie”. To przed­sięwz­ię­cie hand­lowe stanowi reak­tywację marki błońs­kich zegarków pro­dukowanych w naszych Zakładach w lat­ach 1960 – 69. Dla przy­pom­nienia, w tych lat­ach do sprzedaży trafiło 1 203 663 szt. błońs­kich zegarków.

Wygląd zewnętrzny prezen­towanego zegarka jest bazowany na pro­dukowanym wów­czas mod­elu “Zodiak”. Jeśli przed­sięwz­ię­cie hand­lowe powiedzie się, firma ma zamiar odw­zorować również inne pro­dukowane w naszej fab­ryce mod­ele zegarków. Wygląd zewnętrzny jest zapro­jek­towany przez pol­s­kich design­erów, nato­mi­ast zegarek jest wypro­dukowany przez doświad­c­zoną firmę między­nar­o­dową, której odd­zi­ały mieszczą się m.in. w Niem­czech i Hong Kongu, w której prze­chodzi on trzy etapy kon­troli, a dodatkowo jest ręcznie reg­u­lowany w Polsce. Zegarek jest wodoszczelny (do 5 atm) i posi­ada dwulet­nią gwarancję. Mech­a­nizm zegarka posi­ada naciąg automaty­czny — jest to japoński mech­a­nizm (Cit­i­zen) Miy­ota 8215. Wah­nik naciągu automaty­cznego jest w pol­s­kich barwach nar­o­dowych, dobrze widoczny przez szk­lany dekiel. Kop­erta ze stali szla­chet­nej, szkło szafirowe o wysok­iej odporności na zarysowa­nia, 2 lata gwarancji. Pasek skórzany, w dwóch wyko­na­ni­ach, z wytłoc­zonym herbem miasta Błonie i logotypem.

Par­tia 500 szt. jest już w sprzedaży wysyłkowej w fir­mie “Błonie sp. z o.o.” pod adresem inter­ne­towym www​.zegark​i​blonie​.com. W menu “Ciekawe linki” naszej strony jest link do strony inter­ne­towej tej firmy.