Fotografie z pobytu w Rouen (Francja) na szkoleniu w firmie Logabax

Pan Ireneusz Markiewicz przekazał pocztą mailową ze swoich zbiorów kilka fotografii z wyjazdu w lutym 1976 roku na szkole­nie do firmy Logabax, które firma zor­ga­ni­zowała w ramach sprzedanej licencji na drukarki szere­gowe mozaikowe LX-​180 (oznacze­nie w “Mera-Błonie” — DZM-180) i ter­mi­nale oparte na kon­strukcji tej drukarki. Szkole­nie miało miejsce w miejs­cowości Rouen (Francja). Wów­czas, pan Markiewicz — uczest­nik tego szkole­nia, był pra­cown­ikiem Mazowiec­kich Zakładów Rafin­eryjnych i Petro­chemicznych w Płocku. Infor­ma­cje o tym szkole­niu uzu­pełnił pan Kaz­imierz Tuz­im­ski, który brał w nim udział jako pra­cownik naszych Zakładów. W szkole­niu uczest­niczyło 10 spec­jal­istów z Pol­ski (w tym 4 osoby z “Mera Błonie”, 4 osoby z Zakładów Mikrokom­put­erów “Mera-​Era”, 1 osoba z PHZ “Metronex” i 1 osoba ze Zjed­nocze­nie “Mera”). Szkole­nie trwało około 4 tygodni i odbyło się w hotelu De la Poste w Rouen na północy Francji. Pan Tuz­im­ski pamięta, że oprócz niego z “Mery Błonie” był również Kaz­imierz Krzy­wiński i Zdzisław Buga­jski. W cza­sie szkole­nia firma Logabax zor­ga­ni­zowała wycieczkę do portu La Havre. Szkole­nie było prowad­zone w języku ang­iel­skim na wysokim poziomie tech­nicznym zarówno od strony teo­re­ty­cznej jak i w zakre­sie wielu zadań prak­ty­cznych. Zdobytą wiedzę przeszkoleni pra­cown­icy przekazali w naszym zakładzie innym pra­cown­ikom przy wdroże­niu licencji Logabax. Za wdroże­nie drukarek i ter­mi­nali mozaikowych do pro­dukcji dostali pier­wszą nagrodę od Min­is­tra Prze­mysłu Maszynowego.
Fotografie z pobytu w Rouen są zamieszc­zone w fold­erze “Z życia załogi 1975 – 76″ (zakładka “Galerie zdjęć”).