Artykuł w Gazecie Wyborczej o błońskich zegarkach

W sobot­nio — niedziel­nym wyda­niu Gazety Wybor­czej (nr 2430 – 31.01.2016) ukazał się ciekawy artykuł Alek­sandry Boćkowskiej “Del­bana i sie­dem melody­jek. Zegarki PRL” m.in. o his­torii pro­dukcji zegarków naręcznych naszych Zakładów na pod­stawie wywiadu z Władysławem Mellerem, autorem książki “Przys­tanek: zegarek. Zegarki i przys­tawki bal­an­sowe z Błonia”.

Link do artykułu - http://​wybor​cza​.pl/​m​a​g​a​z​y​n​/​1​,​150175​,​19553895​,​d​e​l​b​a​n​a​-​i​-​s​i​e​d​e​m​-​m​e​l​o​d​y​j​e​k​-​z​e​g​a​r​k​i​-​p​r​l​.html.