Dowcipy

DOW­CIPY Z … AKCEN­TEM ŻYWNOŚ­CIOWYM (cz. I)
(znalezione w Internecie)
Kowal­ski siedzi na kozetce u psy­choanal­i­tyka . — Panie dok­torze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka.
 – Dlaczego pan tak sądzi?
 – Bo żona nosi tam jedzenie.
***
Pod­czas obiadu: — Mamo, mamo, jestem tak silny jak tata. Też zła­małem wid­elec!
 – Cholera jasna… Następny debil rośnie…

Kolejne spotkanie

Witam ponownie!

Będąc w odwiedz­i­nach w Bło­niu spotkałem się z p.Jerzym Bezpałko — twórcą

tego bloga i autorem książki o zakładzie Mera –Błonie. Cho­ciaż czas nas

troszeczkę zmienił to jed­nak poz­nal­iśmy się i w miłej pogawędce

powspom­i­nal­iśmy dawne czasy współpracy jak również i naszych kolegów, którzy

odes­zli na wieczny odpoczynek. Jeśli tylko p. Jerzy zor­ga­nizuje ponowne

spotkanie dawnych pra­cown­ików zakładu to ja będę starał się przy­jechać i

spotkać tych, z którymi pra­cow­ałem oraz zobaczyć się i wspom­nieć te dawne

Książka o błońskich zegarkach

Książka o błońs­kich zegarkach i przys­tawkach bal­an­sowych
W lutym br. Klub Miłośników Zegarów i Zegarków wydał bardzo ciekawą pozy­cję książkową autorstwa Władysława Mellera pt. “Przys­tanek: zegarek. Zegarki i przys­tawki bal­an­sowe z Bło­nia”. Autor tej pub­likacji wykonał bardzo solidną i pra­cochłonną pracę, w wyniku której ama­torsko są sklasy­fikowane wszys­tkie mod­ele zegarków naręcznych pro­dukowanych w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych w Bło­niu. Klasy­fikacja doty­czy wyróżników stosowanych mech­a­nizmów zegarka, wzorów tarcz, wskazówek, kop­ert, główek naciągu sprężyny. Bogato ilus­trowany mate­riał fotograficzny pozwala odróżnić mod­ele z ory­gi­nal­nej pro­dukcji zakładu w lat­ach 1960 – 69 od egzem­plarzy z zamieni­anymi przez zegarmistrzów częś­ci­ami w ramach napraw, bądź na życze­nie klienta. W pub­likacji można także znaleźć fotografie z linii mon­tażu zegarków i przys­tawek bal­an­sowych, pub­likacje z prasy, wydawnictwa reklam­owe. Jest to więc cenna pozy­cja wydawnicza, szczegól­nie dla ama­torów — kolekcjon­erów błońs­kich zegarków, a dla byłych pra­cown­ików zakładu z tego okresu dzi­ała­nia fab­ryki książka stanowi ciekawy mate­riał wspom­nieniowy. Rozdział książki o his­torii pro­dukcji przys­tawek bal­an­sowych jest mojego autorstwa.
Próba odt­worzenia szczegółów pro­dukcji zegarków jest o tyle utrud­niona, że nie zachowało się archi­wum naszego zakładu a pamięć pra­cown­ików, nawet tych, którzy zaj­mowali się tylko zegarkami przez całe dziesię­ci­ole­cie nie pozwala dać odpowiedzi na szczegółowe pyta­nia dzisiejszych kolekcjon­erów. Niezwykle cen­nym pomysłem jest zamieszc­zone Kalen­dar­ium pro­dukcji zegarka, które na pewno może być uzu­pełnione szczegółami znanymi tylko nam, byłym pra­cown­ikom zakładu.
Pan Władysław Meller opra­cował wspom­ni­aną pub­likację po wys­tawie “Przys­tanek: zegarek”, która miała miejsce w salonie “odCzasu doCzasu” w Zło­tych Tarasach w Warsza­wie w dni­ach od 13 wrześ­nia do 27 listopada 2010 roku. Wys­tawa obra­zowała pro­dukcję zegarków w naszych Zakładach.

50-lecie szkoły przyzakładowej

50-​lecie szkoły naszej błońskiej Mery

14 grud­nia 2012 roku miał miejsce jubileusz 50 lat dzi­ałal­ności naszej byłej szkoły przyza­kład­owej, która pow­stała w 1962 roku i dostar­czała nam wyk­wal­i­fikowanych w różnych zawodach kadr. Szkoła zmieni­ała swój pro­fil naucza­nia, aby nadążać za zmi­anami naszego pro­filu pro­dukcji. Wielu absol­wen­tów szkoły ukończyło śred­nie i wyższe stu­dia oraz pias­tuje znaczące stanowiska w różnych insty­tuc­jach i fir­mach. W lat­ach 1963 – 71 wykładałem w naszej szkole przed­mioty tech­niczne oraz język rosyjski, stąd moje przy­wiązanie do tej tem­atyki. W tym okre­sie i w lat­ach następ­nych wykłady mieli również inni pra­cown­icy naszej błońskiej fab­ryki, moje koleżanki i moi koledzy z pracy w zakładzie. Cza­sami spo­tykam, zwykle przy­pad­kowo, moich byłych wychowanków, którzy liczą sobie już ponad 60 lat. Czas upływa szy­bko lecz wspani­ałe wspom­nienia z pracy pozostają w pamięci. Piszę o tym o swoich wspom­nieni­ach z pracy w szkole w notce do elek­tron­icznej gazetki szkol­nej, którą zain­tere­sowani odna­jdą pod adresem http://​redakcja​.mam​.media​.pl/​m​e​l​c​h​i​o​r​-​t​h​e​-​t​i​m​e​s-ii/ — „50-​LECIE WYDANIE SPEC­JALNE nr 2÷12÷12”.

Z tej okazji odnalazłem w swoich pry­wat­nych zbio­rach dwie fotografie, które załączam poniżej, bowiem zna­j­dują się na nich, oprócz uczen­nic i uczniów, nauczy­ciele i instruk­torzy zawodu – pra­cown­icy błońskiej Mery oraz dyrek­tor naczelny zakładu z lat 60. mgr inż. Zbig­niew Łazarek.

Nasze wspomnienia

Powracają wspom­nienia z dawnych lat
Moja była uczen­nica z Przyza­kład­owej Zasad­niczej Szkoły Zawodowej – pani Kon­rad Halina (z d. Micha­lak) przekazała związkową gazetę „Met­alowiec” z 1985 roku ze wspom­nieniowym artykułem doty­czą­cym zakład­owego turnieju rodzin, w którym, jako wów­czas pra­cown­ica dzi­ału kon­troli jakości, brała udział wraz z mężem i ich dziećmi. Rodz­ina państwa Kon­radów uzyskała w tym konkur­sie I miejsce.
Artykuł z „Met­alowca” w załącze­niu.
Proszę o nadsyłanie tego rodzaju wspom­nieniowych pub­likacji do umieszczenia na naszym por­talu społecznościowym.
Jerzy Bez­pałko


Informacja o książce

Na stronie inter­ne­towej Sekcji His­to­rycznej Pol­skiego Towarzystwa Infor­maty­cznego http://​klio​.pti​.net​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​id=25 pojaw­iła się wer­sja elek­tron­iczna książki „His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych MERA-​BŁONIE (19532003)” w for­ma­cie „pdf” i „djvu”. Ta infor­ma­cja może zain­tere­suje osoby, które ze względu na miejsce zamieszka­nia nie mają dostępu do naby­cia tej pub­likacji dostęp­nej jedynie w księ­garni „U Iwony” w Błoniu.

Czwarte spotkanie byłych pracowników ZMP „Mera-Błonie”

Zgod­nie z wcześniejszą zapowiedzią 12 kwiet­nia br. w Cen­trum Kul­tury w Bło­niu odbyło się czwarte z kolei spotkanie byłych pra­cown­ików Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie” zor­ga­ni­zowane przez Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej.

Internauci o produkcji naszych Zakładów

Przeglą­da­jąc strony inter­ne­towe w tem­atyce pro­dukcji naszego zakładu natrafiłem na wymi­anę infor­ma­cji pomiędzy inter­nau­tami na stronie Pol­skiego Towarzystwa Raki­etowego doty­czącą pro­dukcji zapal­ników o kon­strukcji zegarowej do pocisków prze­ci­wlot­niczych oraz pol­s­kich zegarków naręcznych i w tym kon­tekś­cie poruszaną przez dysku­tu­ją­cych sytu­ację o przy­czy­nach zaprzes­ta­nia tej pro­dukcji w naszej błońskiej fabryce.

Słaba pamięć

Jeszcze raz ja — dzięki serdeczne p. Jerzemu Bez­pałko, który założył tą stronę, napewno trochę przy­bliży nam teraz sobie — nie jesteśmy już pra­cown­ikami, nie ma mery-​błonie — jesteśmy MY.

Ja zapom­ni­ałem już wiele nazwisk i osób, z którymi współpra­cow­ałem, ale myslę, że odna­jdziemy się w dal­szym naszym wspom­i­na­niu. Poz­draw­iam WAS — A.T.

Pamięć

Witam wszys­t­kich tych, którzy mają dostęp do kompa jak rown­ież chęć przy­pom­nienia sobie — siebie — po lat­ach wspól­nej pracy w mera-​błonie.

Subskrybuje zawartość