Opracowania

 • o zegarku w prasie — wyciągi — “plik w for­ma­cie pdf” (kliknij na ten link)

 • Stanisław Bąk, Kierunki roz­woju pro­dukcji w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 3 — 8 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Kacprzak, Eksport w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 9 — 10 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Władysław Łęski, Tech­nika i tech­nolo­gia wyt­warza­nia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 11 — 13 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Hen­ryk Szczepański, Jakość pro­dukcji i sys­tem jej zapewnienia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 1419 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Antoni Wodzyński, Charak­terystyka Dzi­ału Gospo­darki Narzędziowej i zagad­nienia postępu tech­nicznego w pro­dukcji narzędzi w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 20 – 22 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Piotr Star­bała, Wynalazc­zość pra­cown­icza i racjon­al­iza­cja w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 22 — 23 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Wlekły, Prob­lemy socjalno-​bytowe w Zakładach Merchaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 24 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Wlekły, Dok­sz­tał­canie załogi Zakładów Merchaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 25 — 26 — plik w for­ma­cie pdf (kliknij na ten link)

 • Kaz­imierz Żelazkiewicz, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne Mera-​Błonie w Bło­niu k. Warszawy (19561976). Inżynierowie polscy w XIXXX wieku, tom 10, str. 225 – 282, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2007 — plik “pdf” (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)

 • Jerzy Bez­pałko, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne “MERA-​BŁONIE” w Bło­niu k. Warszawy (c.d. his­torii — lata 1970 – 2003), Inżynierowie polscy w XIXXX wieku, tom 12, str. 53 – 73, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2010 — plik “pdf”  (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)

 • Jerzy Bez­pałko, His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” (19532003), Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej, 2010 - plik w for­ma­cie “djvu” (kliknij na ten link) oraz kat­a­log wyrobów plik również w for­ma­cie “djvu” (kliknij na ten link) - do odczytu należy z Inter­netu pobrać przeglą­darkę DjVu (zakładka — “pliki do pobrania)

 • Zdzisław Mru­gal­ski, Prze­mysł zegarowy w Polsce, rozdział 3.5. Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne MERA-​BŁONIE, str. 60 – 72, Wydawnictwo Naukowe Insty­tutu Tech­nologii Eksploat­acji — PIB, 2010