Lista pracowników

Kadra zarządza­jąca —  plik “pdf” (kliknij na ten link)

Alfa­bety­czny spis pra­cown­ików — Wielka lista nazwisk

Wielka lista nazwisk pra­cown­ików ZMP „Błonie” („Mera-​Błonie”) zaw­iera 4.275 pozy­cji ułożonych w porządku alfa­bety­cznym. Została opra­cow­ana na pod­stawie wykazów nazwisk z książek tele­fon­icznych Bło­nia, indeksu z książki „His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie” (19532003)”, z dostęp­nych egzem­plarzy cza­sop­ism „Głos Załogi” i „Infor­ma­tor NSZZ Sol­i­darność ZMP Mera-​Błonie”, z wykazów dar­czyńców wpła­ca­ją­cych dobrowolne składki na rzecz zakład­owego klubu sportowego, a przede wszys­tkim dzięki pomocy wielu byłych pra­cown­ików zakładu. Szczególne podz­iękowa­nia należą się Ire­nie Bryzek, Pawłowi Dojerowi, Lud­wikowi Gajew­skiemu, R.J. Godzi­nom, Janus­zowi Guzikowi, Władysła­wowi Jasińskiemu, Euge­nius­zowi Kolano, Janus­zowi Krzyżanowskiemu, Tadeuszowi Kryńskiemu, Urszuli Ledu­chowskiej, Józe­fowi Rokick­iemu, Markowi Siekier­skiemu, Ryszardowi Wlekłemu, Antoniemu Wodzyńskiemu i Alicji Zbińkowskiej.
Uwzględ­ni­a­jąc rotację pra­cown­ików w ciągu 50 lat ist­nienia zakładu, należy przyjąć, że pełny wykaz pra­cown­ików zakładu może zaw­ierać nawet około ośmiu tysięcy nazwisk, których odt­worze­nie z pamięci jest niemożliwe. Niniejszy wykaz jest bez wąt­pi­enia obar­c­zony nieś­cisłoś­ci­ami w pisowni niek­tórych nazwisk. Takie różnice można zauważyć, porównu­jąc np. „Głos Załogi” z innymi wymienionymi źródłami. Nazwiska kobiet mogą być zdublowane z braku infor­ma­cji o zmi­anie nazwiska panieńskiego na mężowskie. Tam, gdzie to było wiadome, nazwisko panieńskie podano w naw­iasie.
Dla upamięt­nienia naszej wspól­nej zakład­owej his­torii warto tę listę uzu­peł­niać i popraw­iać błędne wpisy. Osoby, które mogłyby pomóc, jak również osoby, które z tylko sobie wiadomych względów nie życzą, aby ich nazwiska fig­urowały na liś­cie, prosimy o zgłosze­nie zmian na adres jurbez@​wp.​pl.
We wspól­nym intere­sie społecznoś­ciowym liczę na dal­szą owocną współpracę w tym zakre­sie.

Jerzy Bez­pałko

A B C Ć D E F G H
I J K L Ł M N O P
R S Ś T U W Z Ż Ź