Wydarzenia

50-lecie szkoły przyzakładowej

50-​lecie szkoły naszej błońskiej Mery

14 grud­nia 2012 roku miał miejsce jubileusz 50 lat dzi­ałal­ności naszej byłej szkoły przyza­kład­owej, która pow­stała w 1962 roku i dostar­czała nam wyk­wal­i­fikowanych w różnych zawodach kadr. Szkoła zmieni­ała swój pro­fil naucza­nia, aby nadążać za zmi­anami naszego pro­filu pro­dukcji. Wielu absol­wen­tów szkoły ukończyło śred­nie i wyższe stu­dia oraz pias­tuje znaczące stanowiska w różnych insty­tuc­jach i fir­mach. W lat­ach 1963 – 71 wykładałem w naszej szkole przed­mioty tech­niczne oraz język rosyjski, stąd moje przy­wiązanie do tej tem­atyki. W tym okre­sie i w lat­ach następ­nych wykłady mieli również inni pra­cown­icy naszej błońskiej fab­ryki, moje koleżanki i moi koledzy z pracy w zakładzie. Cza­sami spo­tykam, zwykle przy­pad­kowo, moich byłych wychowanków, którzy liczą sobie już ponad 60 lat. Czas upływa szy­bko lecz wspani­ałe wspom­nienia z pracy pozostają w pamięci. Piszę o tym o swoich wspom­nieni­ach z pracy w szkole w notce do elek­tron­icznej gazetki szkol­nej, którą zain­tere­sowani odna­jdą pod adresem http://​redakcja​.mam​.media​.pl/​m​e​l​c​h​i​o​r​-​t​h​e​-​t​i​m​e​s-ii/ — „50-​LECIE WYDANIE SPEC­JALNE nr 2÷12÷12”.

Z tej okazji odnalazłem w swoich pry­wat­nych zbio­rach dwie fotografie, które załączam poniżej, bowiem zna­j­dują się na nich, oprócz uczen­nic i uczniów, nauczy­ciele i instruk­torzy zawodu – pra­cown­icy błońskiej Mery oraz dyrek­tor naczelny zakładu z lat 60. mgr inż. Zbig­niew Łazarek.

Zygmunt Tryniszewski

Mgr inż. Zyg­munt Tryniszewski urodził się 1 sierp­nia 1943 r. w Kępistych koło Małkini. Po ukończe­niu Tech­nikum Budowy Sil­ników Lot­niczych we Wrocławiu, rozpoczął stu­dia na wydziale elek­tron­icznym Politech­niki Wrocławskiej. Jako bardzo dobry stu­dent otrzy­mał po dwóch lat­ach nauki możli­wość wyjazdu na stype­ndium do Charkowa (ZSRR), gdzie kon­tyn­uował stu­dia w Insty­tu­cie Maszyn Cyfrowych.
Po uzyska­niu dyplomu, w roku 1968 pod­jął pracę w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie” w Dziale Kon­troli Jakości. W roku 1970 został mis­trzem na Wydziale P-​2, a następ­nie kierown­ikiem uru­chomienia drukarek DW-​3DW-​21. Dał się poz­nać, jako bardzo dobry spec­jal­ista. Był szanowanym kolegą, chęt­nie dzielił się swoim doświad­cze­niem zawodowym i wiedzą teo­re­ty­czną ze współpracownikami.

Pro memoria - o Bolesławie Mizerackim

Pro memo­ria - na trze­cią rocznicę śmierci Pana Bolesława Mizerackiego

Ryszard Kacprzak

11 czer­wca 2008 roku zmarł Ryszard Kacprzak. Pogrzeb odbył się na błońskim cmen­tarzu 14 czer­wca, z udzi­ałem rodziny, wielu przy­jaciół, znajomych.

Szkoła przyzakładowa

His­to­ria szkoły
01.09.1962 r. -
Min­is­ter Prze­mysłu Ciężkiego powołał Przyza­kład­ową Zasad­niczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Błonie” w Bło­niu k/​Warszawy
Subskrybuje zawartość